Ana içeriğe atla

Şantiye Stajı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Şantiye Stajı

 

Şantiye stajı yurtiçi ya da yurtdışında kamuya bağlı ya da özel kurumların mimarî proje üreten bölümlerinde yapılabilir.

süreç: başvuru yapılması → stajın gerçekleştirilmesi → staj dosyasının teslim edilmesi

 

 2024 yılı staj takvimi için tıklayınız.

 

Bilgilendirme videoları için tıklayınız.

 

 

Şantiye Stajı Başvurusu

Şantiye stajı için başvuru aşağıdaki adımlardan oluşur:

 

1. Öğrenci FR-0619-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu, FR-0284-YTÜ SGK Staj Formu ve Staj Takvimi’ni (2023 yılı Staj Takvimi için tıklayınız) birer adet eksiksiz doldurmalıdır. Belgeler hazırlanırken Staj Uygulama Esaslari’nda belirtilen şu kurallara dikkat edilmelidir:

 

1. a. Staj başvuruları ilgili eğitim öğretim dönemi içinde (derslerin başladığı târihten bittiği târihe dek olan süre içinde) yapılır.

 

1. b. Formlarda gerekli yerlerde öğrencinin vesikalık fotoğrafı olmalıdır. Yine gerekli tüm yerlere ilgili kişi tarafından imzâ atılmalı / kaşe basılmalıdır.

 

1. c. Şantiye stajı çalışmaları en az 5 yıllık meslekî tecrübeye sâhip bir mimar ya da inşaat mühendisi tarafından denetlenebilir; stajı denetleyecek yetkilinin lisans eğitimini aldığı üniversite, bölüm, mezuniyet târihi ve bağlı bulunduğu oda sicil numarası yazılmalıdır.

 

1. d. Staj konusu genel anlamda tanımlanmalıdır.

 

1. e. Stajlar akademik tâtillerde, resmî tâtil olmayan hafta içi günlerde yapılır (istenirse cumartesi günleri de buna dâhil edilebilir). Eğer öğrenci 6. yarıyılını tamamlamış ya da programındaki tüm derslerden başarı sağlamışsa öğretim dönemi içinde dersi olmayan günlerde staj yapabilir. Yaz okulunda ders alan öğrenciler yine dersleri olmayan günlerde staj çalışmalarını gerçekleştirebilir. Bu talep söz konusu ise öğrenci başvuru sırasında yukarıda belirtilen formlara ek olarak güncel ders programını da göndermelidir.

 

1. f. Başvuru formlarının staja başlama tarihinden en az 10 gün önce komisyona iletilmesi gerekir.

 

1. g. Şantiye stajının süresi en az 10 en fazla 60 gün olabilir. Tüm belgelerde staj başlangıç ve bitiş târihleri ile toplam staj günü sayısı aynı olmalıdır.

 

1. h. Staj Takvimi’nde staj çalışmaları yapılacak tüm günler tek tek işâretlenmeli ve takvimin altına ad-soyad yazılarak imzâ atılmalıdır.

 

1. i. Belgeler düzenlenirken formların yapısının bozulmamasına, belge üzerindeki bölümlerin ikinci sayfaya sarkmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 

2. FR-0619 Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu, FR-284 YTÜ SGK Staj Formu ve Staj Takvimi doldurulduktan sonra, belirtilen sırada tek pdf dosyası hâlinde (elle doldurulan belgeler ekranda rahat okunacak şekilde düzgün bir biçimde taranabilir) ytumimarliksantiyestaji@yandex.com adresine e-posta ile e-postanın ekinde öğrenci adı, soyadı ve numarası belirtilerek gönderilmelidir.

 

 

3. Söz konusu belgeler Şantiye Staj Komisyonu tarafından kontrol edilecek, uygun bulunursa onaylanarak imzâlanacak ve öğrenciye e-posta ile geri gönderilecektir.

 

 

4. Öğrenci Şantiye Staj Komisyonu tarafından onaylanmış bu belgelere yine eksiksiz olarak doldurduğu ve gerekli tüm yerleri imzâlanmış ve kaşelenmiş birer adet FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu, FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ile TC kimlik kartının (nüfus cüzdanı) önlü arkalı fotokopisini ekleyerek tek bir pdf dosya hâlinde mimblm@yildiz.edu.tr adresine gönderilmelidir. E-postanın içine aşağıdaki metin yazılmalıdır:

 

“Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na,

… ile … târihleri arasında … adlı kurumda … günlük Şantiye stajımı gerçekleştirmek istemekteyim. Ekte Şantiye Staj Komisyonu tarafından onaylanmış FR-0619 Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu’nu, FR-284 YTÜ SGK Staj Formu’nu, Staj Takvimi’ni, FR-285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütname Formu’nu, FR-1266 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nu ve TC kimlik kartımın fotokopisini içeren pdf dosyayı başvurumun tamamlanması için arz ederim.

Saygılarımla,

öğrenci adı, soyadı ve numarası”

 

Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler de bu belgeleri (Türkçe) düzenlemelidir. Stajın yapılacağı kurumun talep etmesi hâlinde ilgili dilde sözlü ya da yazılı açıklama yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.

 

 

Şantiye Stajı Çalışmaları

Başvuru için gerekli tüm formlar eksiksiz ve hatâsız şekilde Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na ulaştırıldıktan sonra staj başvurusu tamamlanmış olur, öğrenci başvuruda belirttiği târihler arasında staj çalışmalarını gerçekleştirebilir.

Eğer süreç içinde öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin değişmesi söz konusu olursa FR-1436 Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik Formu bir adet doldurularak onay için ytumimarliksantiyestaji@yandex.com adresine gönderilmelidir. Öğrencinin çalışmalarını denetleyecek yeni kişi de yine en az 5 yıllık meslekî tecrübeye sâhip bir mimar ya da inşaat mühendisi olabilir.

Staj çalışmalarının herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi durumunda öğrenci Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na durumunu ve gerekçesini açıklayan bir dilekçe yazmalıdır. Söz konusu dilekçe ytumimarliksantiyestaji@yandex.com adresi üzerinden Şantiye Staj Komisyonu’na da bilgi için gönderilmelidir.

 

 

Şantiye Stajı Dosya Teslimi

Staj Uygulama Esasları’na göre, öğrenci staj çalışmalarının tamamlandığı tarihten îtibâren en geç 1 ay içinde staj dosyasını teslim etmelidir. 1 ay içinde teslim edilmeyen staj dosyası değerlendirmeye alınmaz. Staj dosyası teslimi ve değerlendirmesi adımları aşağıdaki gibidir:

 

 

5. Öğrenci, FR-0620 Staj Dosyası’nı ve FR-1631-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Sicil Formu’nu Staj Uygulama Esasları’nda belirtilen kurallara dikkat ederek düzenlemelidir:

 

5. a. FR-620 Staj Dosyası’nda ve FR-1631 Mimarlık Bölümü Staj Sicil Formu’ndaki staj başlangıç, bitiş târihleri ve toplam staj günü sayısı başvuru belgelerindekilerle aynı olmalıdır.

 

5. b. FR-620 Staj Dosyası sırası ile kapak, staj yapılan tüm haftalar için birer adet Haftalık Staj Çalışma Çizelgesi ve her çalışma günü için ayrı bir Staj Günlüğü’nden oluşur. Tüm belgeler eksiksiz düzenlenmelidir.

 

5. c. Tüm belgelerde öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin imzâsı ve kaşe (imzâ ve kaşe dijital olarak da atılabilir) yer almalıdır.

 

5. d. Öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin FR-620 Staj Dosyası’nın her sayfasını ayrı ayrı imzâlama ve kaşeleme imkânı bulunmuyorsa, öğrenciye onaylı başvuru formu ile birlikte gönderilen dilekçe imzalanmalıdır.

 

5. e. Öğrenci staj süresinde her çalışma gününde yaptığı faaliyetleri anlatmalı, bu metindeki faaliyeti ifâde eden, rahat algılanabilir nitelikte en az bir görsel ile açıklamalıdır. Her görsele bir şekil numarası (defterin başından sonuna Şekil No: 1, 2, … 35, …) atanarak atıf yapılmalıdır (ilgili cümleye resim numarasının parantez içinde belirtilmesi (Şekil 1) ya da “Bkz Şekil No: 1”).

 

5. f. Her Staj Günlüğü’ne bir sayfa numarası verilmeli, bu numaralar Haftalık Staj Çalışma Çizelgesi’ne işlenmelidir.

 

5. g. Her Staj Günlüğü’nün üzerinde “Çalışma Günü” yazan kutucuğa o günün stajın kaçıncı günü olduğu yazılmalıdır.

 

 

6. Öğrenci yukarıdaki kurallara uygun olarak eksiksiz ve hatâsız hazırladığı FR-620 Staj Dosyası’nı ve FR-1631 Mimarlık Bölümü Staj Sicil Formu’nu ayrı birer pdf hâline getirmeli ve ytumimarliksantiyestaji@yandex.com adresine göndermelidir.

 

 

7. Şantiye Staj Komisyonu öğrencinin staj süresince gerçekleştirdiği her çalışma günündeki faaliyetleri bu metinleri okuyarak ve eşlik eden görselleri inceleyerek değerlendirecektir. Yukarıdaki kurallara uymayan belgeler, yeterli ayrıntıda ve uzunlukta olmayan, ifâdesi kötü, yazım yanlışları barındıran metinler ya da net görülemeyen, küçük boyutlu görseller öğrencinin o çalışma gününde nasıl bir iş yaptığının anlaşılmamasına, dolayısıyla söz konusu günün kabul edilmemesine neden olabilir.

 

 

8. Değerlendirme süresi, ilgili belgelerin eksiksiz ve hatâsız şekilde Şantiye Staj Komisyonu’na teslim edilmesinden îtibâren 1 aydır. Bu süre içinde Şantiye Staj Komisyonu değerlendirme sonucunu Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na ve öğrenciye bildirir.

 

 

9. Mimarlık Bölüm Başkanlığı sonucu en geç staj değerlendirmesini tâkip eden dönemin sonuna kadar Öğrenci İşleri Dâire Başkanlığı’na bildirir ve güncel öğrenci bilgi sistemine işler.

 

 

10. Düzeltme kararı verilmesi durumunda öğrenci Komisyonun önerilerini en geç bir ay içinde yerine getirerek FR-620 Staj Dosyası’nı tekrar e-posta ile göndermek zorundadır. Aksi durumda stajı reddedilmiş sayılır.

 

 

11. Ret kararı verilmesi durumunda öğrenci kararın kendisine bildirilmesini tâkip eden bir hafta içinde Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na îtiraz edebilir. Bir hatâ olup olmadığının anlaşılması için dosya Komisyon tarafından tekrar incelenir.