Ana içeriğe atla

Büro Stajı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Büro Stajı

 

Büro stajı yurtiçi ya da yurtdışında kamuya bağlı ya da özel kurumların mimarî proje üreten bölümlerinde yapılabilir.

süreç: başvuru yapılması → stajın gerçekleştirilmesi → staj dosyasının teslim edilmesi

 

 

Bilgilendirme videoları için tıklayınız.

 

 

Büro Stajı Başvurusu

Büro stajı için başvuru şu adımlardan oluşur:

 

1. Öğrenci FR-0619-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu,FR-0284-YTÜ SGK Staj Formu ve Staj Takvimi’ni (2023 yılı Staj Takvimi için tıklayınız) birer adet eksiksiz doldurmalıdır. Belgeler hazırlanırken Staj Uygulama Esaslari’nda belirtilen şu kurallara dikkat edilmelidir:

 

1. a. Staj başvuruları ilgili eğitim öğretim dönemi içinde (derslerin başladığı târihten bittiği târihe dek olan süre içinde) yapılır.

 

1. b. Formlarda gerekli yerlerde öğrencinin vesikalık fotoğrafı olmalıdır. Yine gerekli tüm yerlere ilgili kişi tarafından imzâ atılmalı / kaşe basılmalıdır.

 

1. c. Belgeler çıktı alınarak elle doldurulabilir ya da tümüyle dijital ortamda düzenlenebilir, imzâlanabilir ve kaşelenebilir.

 

1. d. Büro stajı çalışmaları en az 5 yıllık meslekî tecrübeye sâhip bir mimar ya da şehir plancı tarafından denetlenebilir; başvuru formunda bu kişinin lisans eğitimini aldığı üniversite, bölüm ve mezuniyet târihi (gün, ay ve yıl olarak) yazılmalıdır.

 

1. e. Staj konusu staj hedeflerini karşılayacak şekilde öğrenciye verilmesi planlanan işlerin kısa bir açıklaması olarak yazılmalıdır. Staj çalışmalarında hedefler öğrencinin meslek alanını tanıması, diğer meslek grupları ile ilişkileri kavraması, konuya ilişkin yasal ve yönetsel boyutları öğrenmesi, tasarım ve planlama pratiğini kazanması, bilgisayar teknolojilerini kullanması, meslek alanına (planlama, tasarım ve uygulama süreçlerine yönelik) bilgi ve birikim edinmesidir. 

 

1. f. Stajlar akademik tâtillerde, resmî tâtil olmayan hafta içi günlerde yapılır (istenirse cumartesi günleri de buna dâhil edilebilir). Eğer öğrenci 6. yarıyılını tamamlamış ya da programındaki tüm derslerden başarı sağlamışsa öğretim dönemi içinde dersi olmayan günlerde staj yapabilir. Yaz okulunda ders alan öğrenciler yine dersleri olmayan günlerde staj çalışmalarını gerçekleştirebilir. Bu talep söz konusu ise öğrenci başvuru sırasında yukarıda belirtilen formlara ek olarak güncel ders programını ve transkriptini de göndermelidir.

 

1. g. Staj çalışmaları en erken Büro-Araştırma Staj Komisyonu’nun başvuruyu onaylamasını izleyen 10. günden sonra başlayabilir.

 

1. h. Büro stajının süresi en az 10 en fazla 60 gün olabilir. Tüm belgelerde staj başlangıç ve bitiş târihleri ile toplam staj günü sayısı aynı olmalıdır.

 

1. i. Staj Takvimi’nde staj çalışmaları yapılacak tüm günler tek tek işâretlenmeli ve takvimin altına ad-soyad yazılarak imzâ atılmalıdır.

 

1. j. Belgeler düzenlenirken formların yapısının bozulmamasına, belge üzerindeki kısımların ikinci sayfaya sarkmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 

2. FR-0619 Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu, FR-284 YTÜ SGK Staj Formu ve Staj Takvimi doldurulduktan sonra eksiksiz olduğu ve yukarıdaki kurallara uyduğu kontrol edilmeli ve en fazla 3 MB, A4 (210-297 mm) boyutlarında, belirtilen sırada tek pdf dosyası hâlinde (elle doldurulan belgeler ekranda rahat okunacak şekilde düzgün bir biçimde taranabilir) ytuofisstaji@gmail.com adresine e-posta ile e-postanın ekinde gönderilmelidir. E-postanın içine şu metin yazılmalıdır:

 

“Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na,

… ile … târihleri arasında … adlı kurumda … günlük büro stajımı gerçekleştirmek istemekteyim. Ekte kurallara uygun olarak düzenlediğim FR-0619 Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu’nu, FR-284 YTÜ SGK Staj Formu’nu ve Staj Takvimi’ni içeren pdf dosyayı onayınız için arz ederim.

Saygılarımla,

öğrenci adı, soyadı ve numarası”

 

 

3. Söz konusu belgeler Büro-Araştırma Staj Komisyonu tarafından kontrol edilecek, uygun bulunursa onaylanarak imzâlanacak ve öğrenciye e-posta ile geri gönderilecektir.

 

 

4. Öğrenci Büro-Araştırma Staj Komisyonu tarafından onaylanmış bu belgelere yine eksiksiz olarak doldurduğu ve gerekli tüm yerleri imzâlanmış ve kaşelenmiş birer adet FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu, FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ile TC kimlik kartının (nüfus cüzdanı) önlü arkalı fotokopisini ekleyerek en fazla 5 MB’lık tek bir pdf hâlinde mimblm@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile e-postanın ekinde gönderilmelidir. E-postanın içine şu metin yazılmalıdır:

 

“Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na,

… ile … târihleri arasında … adlı kurumda … günlük büro stajımı gerçekleştirmek istemekteyim. Ekte Büro-Araştırma Staj Komisyonu tarafından onaylanmış FR-0619 Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu’nu, FR-284 YTÜ SGK Staj Formu’nu, Staj Takvimi’ni; FR-285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütname Formu’nu, FR-1266 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nu ve TC kimlik kartımın fotokopisini içeren pdf dosyayı başvurumun tamamlanması için arz ederim.

Saygılarımla,

öğrenci adı, soyadı ve numarası”

 

Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler de bu belgeleri (Türkçe) düzenlemeli, imzalatmalı ve kaşeletmelidir. Stajın yapılacağı kurumun talep etmesi hâlinde ilgili dilde sözlü ya da yazılı açıklama yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.

 

Başvuru için gerekli tüm formlar eksiksiz ve hatâsız şekilde Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na ulaştırıldıktan sonra staj başvurusu tamamlanmış olur, öğrenci başvuruda belirttiği târihler arasında staj çalışmalarını gerçekleştirebilir.

 

 

 

Büro Stajı Çalışmaları

Staj çalışmaları Staj Başvuru Formu’nda belirtilen ve Büro-Araştırma Staj Komisyonu tarafından onaylanan kişinin denetiminde, yine bu formun “Staj Konusunun Açıklaması” başlığında beyan edilenlere uygun şekilde yapılmalıdır.

 

Eğer süreç içinde öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin değişmesi söz konusu olursa FR-1436-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik Formu bir adet doldurularak onay için http://ytuofisstaji@gmail.com adresi üzerinden Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na en fazla 2 MB, A4 (210-297 mm) boyutlarında bir pdf dosyası olarak e-postanın ekinde gönderilmelidir. Öğrencinin çalışmalarını denetleyecek yeni kişi de yine en az 5 yıllık meslekî tecrübeye sâhip bir mimar ya da şehir plancı olabilir. E-postanın içine şu metin yazılmalıdır:

 

“Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na,

… ile … târihleri arasında … adlı kurumda … günlük büro stajımı gerçekleştirmek üzere çalışmaktayım. Buna karşın çalışmalarımı denetleyen kişi değişmiştir. Ekte kurallara uygun olarak düzenlediğim FR-1436 Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik Formu’nu içeren pdf dosyayı onayınız için arz ederim.

Saygılarımla,

öğrenci adı, soyadı ve numarası”

 

Staj çalışmalarının herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi durumunda öğrenci Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na durumunu ve gerekçesini açıklayan bir dilekçe yazmalıdır. Söz konusu dilekçenin bir kopyası ytuofisstaji@gmail.com adresi üzerinden Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na da bilgi için gönderilmelidir.

 

Staj çalışmaları herhangi bir nedenle başvuruda belirtilen târihler içinde tamamlanamazsa öğrenci durumunu açıklayan bir dilekçe yazarak ytuofisstaji@gmail.com adresi üzerinden Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na göndermelidir.

 

 

 

Büro Stajı Dosya Teslimi

Staj Uygulama Esasları’na göre öğrenci staj çalışmalarının tamamlandığı tarihten îtibâren en geç 1 ay içinde staj dosyasını teslim etmelidir, 1 ay içinde teslim edilmeyen staj dosyası değerlendirmeye alınmaz. Staj dosyası teslimi ve değerlendirmesi adımları şu şekildedir:

 

 

5. Öğrenci FR-0620-Mimarlık Fakültesi Staj Dosyası’nı, bir adet staj yeri tanıtım belgesini (bu belge için hazır bir form bulunmamaktadır, öğrenci staj yaptığı kurumu, çalışanları, varsa diğer stajyerleri kısaca tanıtan bir metni kendisi hazırlayabilir) ve bir adet FR-1631-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Sicil Formu’nu Staj Uygulama Esasları’nda belirtilen şu kurallara dikkat ederek düzenlemelidir:

 

5. a. FR-620 Staj Dosyası’nda ve FR-1631 Mimarlık Bölümü Staj Sicil Formu’ndaki staj başlangıç, bitiş târihleri ve toplam staj günü sayısı başvuru belgelerindekilerle aynı olmalıdır.

 

5. b. FR-620 Staj Dosyası sırası ile kapak, staj yapılan tüm haftalar için birer adet Haftalık Staj Çalışma Çizelgesi ve her çalışma günü için ayrı bir Staj Günlüğü’nden oluşur. Tüm belgeler eksiksiz düzenlenmelidir.

 

5. c. Tüm belgelerde öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin imzâsı ve kaşe (imzâ ve kaşe dijital olarak da atılabilir) yer almalıdır.

 

5. d. Öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin FR-620 Staj Dosyası’nın her sayfasını ayrı ayrı imzâlama ve kaşeleme imkânı bulunmuyorsa Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na hitâben öğrencinin staj dosyasını gördüğünü, incelediğini ve onayladığını belirten imzâlı ve kaşeli (ıslak ya da dijital olabilir) bir dilekçe yazabilir. Bu dilekçe (elle imzâlandıysa taranarak) pdf formatında yukarıda belirtilen belgelerle birlikte aşağıda açıklandığı şekilde teslim edilmelidir.    

 

5. e. Öğrenci staj süresinde her çalışma günü yaptığı faaliyetleri 12 punto Times New Roman ya da Calibri yazı fontu ve tek satır aralığı kullanarak en az yarım sayfalık bir metinle, imlâ kurallarına uygun şekilde, etken cümlelerle (çizim yaptım vb.) tanımlamalı, ayrıntılarını açıklamalı, ne öğrendiğin, bu faaliyetin eğitimine nasıl bir katkı sağladığını belirtmelidir.

 

5. f. Bu metindeki faaliyeti ifâde eden, rahat algılanabilir nitelikte en az bir görsel ya aynı sayfada ya da metnin uzunluğuna göre bu çalışma gününün ikinci sayfasında verilmelidir. Her görsele bir şekil numarası (defterin başından sonuna Şekil No: 1, 2, … 35, …) atanarak kısa bir başlık yazılır. Söz konusu metinde ilgili yerde bu görsele “Bkz Şekil No: 24” şeklinde atıf yapılmalıdır.

 

5. g. Her görselin altında görseldeki işin türü, bu işi yapan kişinin adı ve soyadı ve işin yapıldığı târih yazılmalıdır.

 

5. h. Öğrenci staj günlüğünde sâdece kendi yaptığı işleri anlatmalıdır, eğer kendisine verilen görevi yerine getirirken başkası tarafından yapılan bir işten yararlanmışsa bunu açıkça belirtmelidir. Aynı târih aralığında aynı kurumda çalışsalar dahi iki farklı öğrencinin staj defterleri birbirinin aynısı olmamalı, birbirine çok benzer nitelikte metinleri ya da görselleri içermemelidir.

 

5. i. Her Staj Günlüğü’ne bir sayfa numarası verilmeli, bu numaralar Haftalık Staj Çalışma Çizelgesi’ne işlenmelidir.

 

5. j. Her Staj Günlüğü’nün üzerinde “Çalışma Günü” yazan kutucuğa o günün stajın kaçıncı günü olduğu yazılmalıdır.

 

 

6. Öğrenci yukarıdaki kurallara uygun olarak eksiksiz ve hatâsız hazırladığı FR-620 Staj Dosyası’nı staj yeri tanıtım belgesini ve FR-1631 Mimarlık Bölümü Staj Sicil Formu’nu boyutu büyük olmayan (Staj Dosyası en fazla 15 MB, diğer belgeler en fazla 1 MB) ayrı birer pdf hâline getirmeli ve ytuofisstaji@gmail.com adresi üzerinden Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na e-postanın ekinde teslim etmelidir. E-postanın içine şu metin yazılmalıdır:

“Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na,

… ile … târihleri arasında … adlı kurumda … günlük büro stajımı gerçekleştirdim. Kuralara uygun olarak hazırladığım FR-620 Staj Dosyası’nı, ofis tanıtım belgesini ve FR-1631 Mimarlık Bölümü Staj Sicil Formu’nu içeren pdf dosyayı ekte değerlendirmeniz için arz ederim.

Saygılarımla,

öğrenci adı, soyadı ve numarası”

 

 

7. Büro-Araştırma Staj Komisyonu öğrencinin staj süresince gerçekleştirdiği her çalışma günündeki faaliyetleri bu metinleri okuyarak ve eşlik eden görselleri inceleyerek değerlendirecektir. Yukarıdaki kurallara uymayan belgeler, yeterli ayrıntıda ve uzunlukta olmayan, ifâdesi kötü, yazım yanlışları barındıran metinler ya da net görülemeyen, küçük boyutlu görseller öğrencinin o çalışma gününde nasıl bir iş yaptığının anlaşılmamasına, dolayısıyla söz konusu günün kabul edilmemesine neden olabilir.

 

 

8. Değerlendirme süresi ilgili belgelerin eksiksiz ve hatâsız şekilde Büro – Araştırma Staj Komisyonu’na teslim edilmesinden îtibâren 1 aydır. Bu süre içinde Büro-Araştırma Staj Komisyonu değerlendirme sonucunu Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na ve öğrenciye bildirir.

 

 

9. Mimarlık Bölüm Başkanlığı sonucu en geç staj değerlendirmesini tâkip eden dönemin sonuna kadar Öğrenci İşleri Dâire Başkanlığı’na bildirir ve güncel öğrenci bilgi sistemine işler.

 

 

10. Düzeltme kararı verilmesi durumunda öğrenci Komisyonun önerilerini en geç bir ay içinde yerine getirerek FR-620 Staj Dosyası’nı tekrar e-posta ile göndermek zorundadır. Aksi durumda stajı reddedilmiş sayılır.

 

 

11. Ret kararı verilmesi durumunda öğrenci kararın kendisine bildirilmesini tâkip eden bir hafta içinde Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na îtiraz edebilir. Bir hatâ olup olmadığının anlaşılması için dosya Komisyon tarafından tekrar incelenir.