Ana içeriğe atla

Büro-Araştırma Stajı

BÜRO-ARAŞTIRMA STAJI

Büro stajı yurtiçi ya da yurtdışında kamuya bağlı ya da özel kurumların mimarî proje üreten bölümlerinde yapılabilir. 

Araştırma stajı üniversite döner sermayelerinin plan üreten birimlerinde, Mimarlar Odası çalışma grupları ve kamu-özel kuruluşların araştırma geliştirme birimlerinde, üniversite bilim dallarında, arkeolojik kazı alanlarında yapılabilir.

Staj Süreci: 1. başvuru yapılması 2. stajın gerçekleştirilmesi 3. staj dosyasının teslim edilmesi

Büro-Araştırma Stajı sürecinde yapılması gerekenler için  YTU Mimarlık Fakültesi Staj Uygulama İlkeleri'ni  dikkatli biçimde okumanızı öneririz.

1.Büro-Araştırma Stajı Başvurusu

a. Staj başvuruları ilgili Eğitim-Öğretim dönemi final sınav takviminin sonuna kadar yapılır. Kurumların staj takvimlerini geç ilanı, Ulusal Staj Programından gelen teklifler vb. özel durumlarda ilgili belgelerin sunulması koşuluyla Bölüm Staj Komisyonlarının onay vermesi halinde süre sınırlaması olmaksızın başvurular kabul edilebilir.

b. Staj başvurularında, öğrencilerin staj öncesinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlerde onaylatmaları ve ilgili Bölüm Staj Komisyonlarının ilan edilen e-posta adreslerine (mimburostaji@yildiz.edu.tr ) iletmeleri gerekmektedir.

-FR-0284-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK Staj Başvuru Formu

-FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

-FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

-Staj Takvimi  (2024 Staj Takvimi için tıklayınız.)

-Eğitim-Öğretim dönemi içinde yapılan stajlar için ders ekle-sil haftasından sonra başlayan haftalık ders programı

-Staj Yeri Tanıtım Belgesi (Bu belge için hazır bir form bulunmamaktadır. Öğrenci staj yaptığı kurumu, stajı onaylayan yetkiliyi, çalışanları, varsa diğer stajyerleri kısaca tanıtan bir metni kendisi hazırlamalıdır.)

c. Formlarda gerekli yerlerde öğrencinin vesikalık fotoğrafı olmalıdır. Yine gerekli tüm yerlere ilgili kişi tarafından imza atılmalı / kaşe basılmalıdır.

d. Belgeler çıktı alınarak elle doldurulabilir ya da tümüyle dijital ortamda düzenlenebilir, imzalanabilir ve kaşelenebilir.

e. Stajı (imza ve kaşe ile) onaylayan yetkili, yapılan stajın konusuna göre en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip Mimar, İnşaat Mühendisi, Şehir Plancısı ve özel uzmanlıkları olan (arkeolog, sosyolog vb.)  kişiler olabilir. Stajı onaylayan yetkilinin en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olduğuna yönelik kanıtlar (lisans eğitimini aldığı üniversite, bölüm ve mezuniyet tarihi (gün, ay ve yıl olarak) vb. bilgiler) Staj Yeri Tanıtım Belgesinde yazılı olarak sunulmalıdır.  

f. Stajlar, akademik tatillerde yapılır. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. Ancak stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılmadığı aşağıda belirtilen durumlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte staj devam eder, öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapılamaz:

- 4. yarıyılını tamamlamış veya programlarındaki tüm derslerinden başarı sağlamış olan öğrenciler, öğretim dönemi esnasında staj yapabilir. Yaz Okulundan ders alan öğrenciler yaz öğretimi süresince staj yapabilirler.

- Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmemesine rağmen haftada (Cumartesi ve/veya Pazar dâhil) en az 3 (üç) serbest tam iş günü bulunan öğrenciler (ilgili yarıyıl veya yaz okulundaki ders ve sınav programı dikkate alınarak, dersinin/sınavının olmadığı günlerde) öğretim ile birlikte staj yapabilir. Bu durumda Bitirme Çalışması dikkate alınmayacaktır.

- Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını herhangi bir tarihte yapabilir.

g. Staj çalışmaları en erken Büro-Araştırma Staj Komisyonu’nun başvuruyu onaylamasını izleyen 10. Günden sonra başlayabilir.

h. Büro stajının süresi en az 10, en fazla 60 gün olabilir. Araştırma stajı süresi en az 10, en fazla 30 gün olabilir. Tüm belgelerde staj başlangıç ve bitiş tarihleri ile toplam staj günü sayısı aynı olmalıdır.

i. Staj Takvimi’nde staj çalışmaları yapılacak tüm günler tek tek işaretlenmeli ve takvimin altına ad-soyad yazılarak imza atılmalıdır.

j. Belgeler düzenlenirken formların yapısının bozulmamasına, belge üzerindeki kısımların ikinci sayfaya sarkmamasına dikkat edilmelidir. 

k. Başvuru için belirtilen tüm form ve belgeler doldurulduktan sonra eksiksiz olduğu ve yukarıdaki kurallara uyduğu kontrol edilmeli ve A4 (210-297 mm) boyutlarında, (elle doldurulan belgeler ekranda rahat okunacak şekilde düzgün bir biçimde taranabilir) mimburostaji@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile e-postanın ekinde gönderilmelidir. E-postanın içine şu metin yazılmalıdır:

“Büro-Araştırma Staj Komisyonuna,

… ile … tarihleri arasında … adlı kurumda … günlük büro stajımı gerçekleştirmek istemekteyim. Ekte kurallara uygun olarak düzenlediğim ………….(ekte gönderilen belge adları) onayınız için arz ederim.

Saygılarımla,

Öğrenci adı, soyadı ve numarası”

l. Söz konusu belgeler, Büro-Araştırma Staj Komisyonu tarafından kontrol edilecek, uygun bulunursa onaylanıp imzalanacak ve öğrenciye e-posta ile geri gönderilecektir.

m. Öğrenci Büro-Araştırma Staj Komisyonu tarafından onaylanmış bu belgelere yine eksiksiz olarak doldurduğu ve gerekli tüm yerleri imzalanmış ve kaşelenmiş birer adet FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu, FR-1266- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ile TC kimlik kartının (nüfus cüzdanı) önlü arkalı fotokopisini ekleyerek en fazla 5 MB’lık tek bir pdf hâlinde mimblm@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile e-postanın ekinde gönderilmelidir. E-postanın içine şu metin yazılmalıdır:

“Mimarlık Bölüm Başkanlığına,

… ile … tarihleri arasında … adlı kurumda … günlük büro stajımı gerçekleştirmek istemekteyim. Ekte Büro-Araştırma Staj Komisyonu tarafından onaylanmış FR-0284 Yıldız Teknik Üniversitesi SGK Staj Başvuru Formu’nu, Staj Takvimi’ni; FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu’nu, FR-1266- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ’nu ve TC kimlik kartımın fotokopisini içeren pdf dosyayı başvurumun tamamlanması için arz ederim.

Saygılarımla,

Öğrenci adı, soyadı ve numarası” 

Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler de, bu belgeleri (Türkçe) düzenlemeli, imzalatmalı ve kaşeletmelidir. Stajın yapılacağı kurumun talep etmesi hâlinde ilgili dilde sözlü ya da yazılı açıklama yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.

Başvuru için gerekli tüm formlar eksiksiz ve hatasız şekilde Mimarlık Bölüm Başkanlığına ulaştırıldıktan sonra staj başvurusu tamamlanmış olur, öğrenci başvuruda belirttiği tarihler arasında staj çalışmalarını gerçekleştirebilir.

2.Stajın Gerçekleştirilmesi-Büro Araştırma Stajı Çalışmaları 

a. Eğer süreç içinde öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin değişmesi söz konusu olursa FR-1436-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik Formu bir adet doldurularak onay için mimburostaji@yildiz.edu.tr adresi üzerinden Büro-Araştırma Staj Komisyonuna en fazla 2 MB, A4 (210-297 mm) boyutlarında bir pdf dosyası olarak e-postanın ekinde gönderilmelidir. Öğrencinin çalışmalarını denetleyecek yeni kişi de, yine en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sâhip bir mimar ya da şehir plancı olabilir. E-postanın içine şu metin yazılmalıdır:

“Büro-Araştırma Staj Komisyonuna,

… ile … tarihleri arasında … adlı kurumda … günlük büro stajımı gerçekleştirmek üzere çalışmaktayım. Buna karşın çalışmalarımı denetleyen kişi değişmiştir. Ekte kurallara uygun olarak düzenlediğim FR-1436 Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik Formu’nu içeren pdf dosyayı onayınız için arz ederim.

Saygılarımla,

Öğrenci adı, soyadı ve numarası”

b. Staj çalışmalarının herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi durumunda, öğrenci Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na durumunu ve gerekçesini açıklayan bir dilekçe yazmalıdır. Söz konusu dilekçenin bir kopyası mimburostaji@yildiz.edu.tr adresi üzerinden Büro-Araştırma Staj Komisyonuna da bilgi için gönderilmelidir.

c. Staj çalışmaları herhangi bir nedenle başvuruda belirtilen tarihler içinde tamamlanamazsa, öğrenci durumunu açıklayan bir dilekçe yazarak mimburostaji@yildiz.edu.tradresi üzerinden Büro-Araştırma Staj Komisyonuna göndermelidir.

3.Büro Stajı Dosya Teslimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Staj Uygulama İlkeleri’ne göre öğrenci, staj çalışmalarının tamamlandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde staj dosyasını teslim etmelidir, 1 ay içinde teslim edilmeyen staj dosyası değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci, 

FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri ve

 FR-1878-Mimarlık Fakültesi Staj Sicil ve Değerlendirme Formunu

belirtilen şu kurallara dikkat ederek düzenlemelidir. 

a. FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri ve  FR-1878-Mimarlık Fakültesi Staj Sicil ve Değerlendirme Formu’ndaki staj başlangıç, bitiş tarihleri ve toplam staj günü sayısı, başvuru belgelerindekilerle aynı olmalıdır. 

b. Tüm belgelerde öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin imzası ve kaşesi (imza ve kaşe dijital olarak da atılabilir) yer almalıdır.

c. Öğrencinin çalışmalarını denetleyen kişinin FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri’nin her sayfasını ayrı ayrı imzalama ve kaşeleme imkanı bulunmuyorsa Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na hitaben öğrencinin staj dosyasını gördüğünü, incelediğini ve onayladığını belirten imzalı ve kaşeli (ıslak ya da dijital olabilir) bir dilekçe yazabilir. Bu dilekçe (elle imzalandıysa taranarak) pdf formatında yukarıda belirtilen belgelerle birlikte teslim edilmelidir. İlgili dilekҫe metni, aşağıdaki gibi olmalıdır:

“Büro-Araştırma Staj Komisyonuna,

… ile … tarihleri arasında … adlı kurumumuzda … günlük büro stajıni gerçekleştiren ..... numaralı ......... isimli öğrencinin staj defteri tarafımımızca incelenmiştir. Staj defteri hazırlanmasında herhangi bir yapay zeka aracının kullanılmadığıinı beyan eder, staj defterinin bizler tarafından onaylandığını belirtmek isteriz. 

Saygılarımızla,

Kurum yetkili adı soyadı, imza”

d. Öğrenci stajın her çalışma gününde yaptığı faaliyetleri, 150 kelimeden az olmayacak şekilde, 12 punto Times New Roman ya da Calibri yazı fontu ve 1,5 (bir buçuk) satır aralığı kullanarak, imlâ kurallarına uygun ve ayrıntılı olarak açıklamalı, bu faaliyetlerin eğitimine nasıl bir katkı sağladığını etken cümlelerle (çizim yaptım vb.) tanımlamalı, ayrıntılarını açıklamalı, ne öğrendiğini, bu faaliyetin eğitimine nasıl bir katkı sağladığını belirtmelidir. Söz konusu metinlerin hazırlanmasında yapay zeka yazılımlarından yararlanılmamalıdır.

e. Bu metindeki faaliyeti ifade eden, rahat algılanabilir nitelikte en az bir görsel ya aynı sayfada ya da metnin uzunluğuna göre bu çalışma gününün ikinci sayfasında verilmelidir. Her görsele bir şekil numarası (defterin başından sonuna Şekil No: 1, 2, … 35, …) atanarak kısa bir başlık yazılır. Söz konusu metinde ilgili yerde bu görsele “Bkz Şekil No: 24” şeklinde atıf yapılmalıdır.

f.  Her görselin altında görseldeki işin türü, bu işi yapan kişinin adı ve soyadı ve işin yapıldığı tarih yazılmalıdır.

g. Öğrenci staj günlüğünde sadece kendi yaptığı işleri anlatmalıdır. Eğer kendisine verilen görevi yerine getirirken başkası tarafından yapılan bir işten yararlanmışsa bunu açıkça belirtmelidir. Aynı tarih aralığında aynı kurumda çalışsalar dahi iki farklı öğrencinin staj defterleri birbirinin aynısı olmamalı, birbirine çok benzer nitelikte metinleri ya da görselleri içermemelidir.

h. Her Staj Günlüğü ’nün üzerinde “Çalışma Günü” yazan kutucuğa o günün stajın kaçıncı günü olduğu yazılmalıdır.

i. Staj dosyası teslim edilmeden önce stajı onaylayan yetkilinin https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc74WAgA-zWd20MW7ZpIRUsE1HVY9-x03Eep7Ttr4EaGPLg9g/viewform?usp=sf_link adresinde bulunan FR-0961-Mimarlık Bölümü Dış Paydaş Memnuniyet Anketi (İşveren) anketine katılımı sağlanmalıdır. 

j. Öğrenci yukarıdaki kurallara uygun olarak eksiksiz ve hatasız hazırladığı FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri ve FR-1878-Mimarlık Fakültesi Staj Sicil ve Değerlendirme Formu’nu boyutu büyük olmayan (Staj Dosyası en fazla 15 MB, diğer belgeler en fazla 1 MB) ayrı birer pdf hâline getirmeli ve mimburostaji@yildiz.edu.tr adresi üzerinden Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na e-postanın ekinde teslim etmelidir. E-postanın içine şu metin yazılmalıdır:

“Büro-Araştırma Staj Komisyonuna,

… ile … tarihleri arasında … adlı kurumda … günlük büro stajımı gerçekleştirdim. Stajımı onaylayan yetkilinin FR-0961-Mimarlık Bölümü Dış Paydaş Memnuniyet Anketine (İşveren) katılımını sağladım. Kuralara uygun olarak hazırladığım FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri ve  FR-1878-Mimarlık Fakültesi Staj Sicil ve Değerlendirme Formu’nu içeren pdf dosyayı ekte değerlendirmeniz için arz ederim.

Saygılarımla,

öğrenci adı, soyadı ve numarası”

k. Büro-Araştırma Staj Komisyonu, öğrencinin staj süresince gerçekleştirdiği her çalışma günündeki faaliyetleri bu metinleri okuyarak ve eşlik eden görselleri inceleyerek değerlendirecektir. Yukarıdaki kurallara uymayan belgeler, yeterli ayrıntıda ve uzunlukta olmayan, ifadesi kötü, yazım yanlışları barındıran metinler ya da net görülemeyen, küçük boyutlu görseller öğrencinin o çalışma gününde nasıl bir iş yaptığının anlaşılmamasına, dolayısıyla söz konusu günün kabul edilmemesine neden olabilir.

l. Değerlendirme süresi ilgili belgelerin eksiksiz ve hatasız şekilde Büro – Araştırma Staj Komisyonuna teslim edilmesinden itibaren 1 aydır. Bu süre içinde Büro-Araştırma Staj Komisyonu değerlendirme sonucunu Mimarlık Bölüm Başkanlığına ve öğrenciye bildirir.

m. Mimarlık Bölüm Başkanlığı sonucu en geç staj değerlendirmesini takip eden dönemin sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirir ve güncel öğrenci bilgi sistemine işler.

n. Düzeltme kararı verilmesi durumunda öğrenci Komisyonun önerilerini en geç bir ay içinde yerine getirerek revize edilmiş FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defterini tekrar e-posta ile göndermek zorundadır. Aksi durumda stajı reddedilmiş sayılır.

o. Ret kararı verilmesi durumunda öğrenci kararın kendisine bildirilmesini takip eden bir hafta içinde Mimarlık Bölüm Başkanlığına itiraz edebilir. Bir hata olup olmadığının anlaşılması için dosya, Komisyon tarafından tekrar incelenir.

 

Ayrıca belgelere aşağıdan da ulaşabilirsiniz.