Ana içeriğe atla

Vizyon - Misyon - Stratejik Plan

Mimarlık Bölümü Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan mimarlar ve mimarlık temel alanında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, etik değerler taşıyan akademisyenler yetiştiren, dinamik, çağdaş, demokratik, kamu yararı gözeten, öncü bir bölüm olmak.

 

Mimarlık Bölümü Misyonu

 • Güncel mimarlık ortamının gerekliliklerine uygun eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Kuram ve uygulama alanında yetkin, çok yönlü düşünebilen, tasarım disiplinleri arasında işbirliği sağlayabilen, ulusal ve uluslararası alanda öncü rol oynayan, dürüst, tarafsız ve etik değerlere sahip meslek adamları yetiştirmek,
 • Eğitimde ulusal ve uluslararası standartlarda bilgi üretmek ve paylaşmak,
 • Fikirlerin özgürce tartışıldığı ve paylaşıldığı bir akademik ortam oluşturmak,
 • Mimarlık alanındaki akademik çalışmaları desteklemek,
 • Mimarlık alanındaki gelişmelere ve değişmelere ayak uydurmak. 

 

 

YTÜ Mimarlık Bölümü Stratejik Planı 

2019-2024

Mimarlık temel alanına yönelik bilgi üreten, yenilikçi ve öncü bir mimarlık eğitimi sunmak

YTÜ Mimarlık Bölümü Temel Değerler

 

YTÜ Mimarlık Bölümü akademik-idari personeli ve öğrencileri ile birlikte, akademi, araştırma ve hizmet alanlarında ilerlemeyi destekleyen değerler doğrultusunda faaliyet gösterecektir. Bölümümüzün faaliyetlerinde ilke olarak benimsediği temel değerler şu şekildedir:

Yenilikçi– Yenilikçiliği tasarım ve uygulamanın temeli olarak kabul eder ve geliştirmeyi hedefleriz. 

İşbirlikçi–Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz, profesyonel uygulamaların ayırt edici özelliği olan disiplinlerarası ekiplere önem verir. Bölüm olarak profesyonel disiplinlerimizin yanı sıra çalışmalarımıza yarar sağlayacak paydaşlarla da ilişki kurarız.

Kapsayıcı– Farklı geçmişleri, perspektifleri, ilgi alanları ve yetenekleri temsil ederiz ve onlara değer veririz. Eylemlerimizi, en yüksek akademik, profesyonel ve etik standartlarla bütünleşik olarak gerçekleştiririz. 

Sorumlu– Akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin sosyal-çevresel farkındalığını arttırmak için çaba gösteririz. Yapıları ve çevreyi tasarlarken eylemlerimizin doğuracağı sonuçların bilincinde olur ve sorumluluk alırız.

Sürdürülebilir- Eğitim, araştırma ve yönetimle ilgili uygulamalarda sürdürülebilirliği sağlayacak kurumsal belleğin oluşturulması için çalışırız.

 

 

EĞİTİM-ÖĞRENME ODAĞI / EDUCATION-LEARNING FOCUS

AMAÇ 1: MİMARLIK EĞİTİMİ ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

HEDEF 1.1: LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINI İYİLEŞTİRMEK VE ÖĞRENCİ PROFİLİNİ YÜKSELTMEK

 

EĞİTİM KALİTESİ

FAALİYETLER

 • Eğitim-öğretim süreçlerinde eşitlik ve kapsayıcılığı sağlamak
 • Açık mimarlık öğrenim platformları kurmak 
 • Mimarlık eğitiminde teknolojik gelişmelere uyumu güçlendirmek
 • Yenilikçi öğrenme ve öğretme yöntemleri konusunda güçlenmek

#ölçüt:bir yıl içinde dijital teknolojilere yönelik verilen seminer sayısı, , #ölçüt:yenilikçi öğretme yöntemlerini kullanma oranını arttırmak, 

 

HEDEF 1.2: BÖLÜM İÇERİSİNDE AKADEMİK ALANLARI GÜÇLENDİRMEK VE ÇEŞİTLENDİRMEK

 

UZMANLIK

FAALİYETLER

 

 • Öğrencileri mimarlık mesleğinin tasarımı destekleyen farklı uzmanlıkların birleşiminden oluştuğu konusunda bilinçlendirmek
 • Deneyimli ve farklı uzmanlıklara sahip dinamik bir akademisyen kadrosuna sahip olmak
 • Eğitimde performans ve planlamanın sürekliliği konusunda ilke ve yöntemleri oluşturmak

#ölçüt: her proje içinfarklı uzmanlıkların birlikte yürüttüğü iki adet atölye düzenlemek,  #ölçüt:bölümün farklı uzmanlık alanlarında düzenlediği seminer sayısı, #ölçüt:öğrenci memnuniyet yüzdesindeki artış,#ölçüt: eğitim planının uygulanma oranı  

 

AMAÇ 2: MİMARLIK EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİN BİR ORTAM OLUŞTURMAK

HEDEF 2.1: LİSANS EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI KÜLTÜRÜ GÜÇLENDİRMEK

 

DİSİPLİNLERARASI KÜLTÜR

FAALİYETLER

 

 • Öğrencileri çok disiplinli ekiplerin lideri olacak şekilde yetiştirmek
 • Bölüm öğrencilerine ulusal-alanlar arası, uluslararası ve/veya kültürler arası eğitim deneyimi için fırsat olanakları geliştirmek ve var olan olanakları iyileştirmek.
 • Öğrencilerin akademik kadro tarafından mimari proje yarışmaları konusunda desteklenmesi

#ölçüt: eğitim programında girişimcilik ve liderlik konusunda her dönem bir adet ders ve/veya seminer verilmesi #ölçüt: bölümün mevcut değişim programlarındaki anlaşma sayılarını %... oranında yükseltmek, #ölçüt: değişim programlarıyla anlaşmalı üniversitelerden her dönem iki adet öğretim görevlisinin eğitim amaçlı olarak davet edilmesi

 

HEDEF 2.2: LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRMEK

 

ORTAKLIKLAR

FAALİYETLER

 

 • Lisansüstü programlarda uluslararası ortaklıkları geliştirmek
 • Öğrencileri farklı bilim alanlarından eş danışmanlı ortak tez çalışmalarına teşvik etmek
 • Dış paydaşların ihtiyacına yönelik tez konuları belirlemek, işbirliği protokolleri yapmak

#ölçüt: biten farklı bilim alanlarından yıllık eş danışmanlı tez sayısı, #ölçüt: dış paydaşlarla yapılan işbirliği protokol sayısı, #ölçüt: lisansüstü programlarında gerçekleştirilen uluslararası ortaklıkların sayısı

 

AMAÇ 3: MİMARLIK EĞİTİMİNDE TOPLUM YARARI 

HEDEF 3.1: TOPLUM YARARI GÖZETEN MİMARLAR YETİŞTİRMEK

 

TOPLUM

FAALİYETLER

 

 • Öğrencilere mimarlık meslek etiğini kazandırmak 
 • Eğitimin her aşamasında dürüstlük, adalet gibi kavramları içselleştirmek
 • Toplumsal olaylara duyarlı, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanan mimarlar yetiştirmek
 • Bölümün daha fazla sosyal sorumluluk projesi üstlenmesi/içinde yer alması
 • Öğrencilere sorumluluk, insiyatif, girişimcilik, çok yönlülük, özgüven gibi kavramları öğretmek, meslek nosyonunu yaşamlarının her alanına taşımalarını sağlamak

#ölçüt:bölümün öğrencilerle birlikte her yıl iki adet sosyal sorumluluk projesi yürütmesi, #ölçüt:her yıl profesyonel meslek hayatı üzerine iki adet söyleşi düzenlemek, #ölçüt: her yıl bir adet meslek etiğine yönelik seminer düzenlenmesi #ölçüt: sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma sayısı .

 

ARAŞTIRMA-TEKNOLOJİ ODAĞI / RESEARCH –TECHNOLOGY FOCUS:

AMAÇ 4.  MİMARLIK ARAŞTIRMALARINDA ÖZEL SEKTÖR, KAMU VE AKADEMİK ORTAMDA OLUMLU BİLİNİRLİK YARATMAK.  

HEDEF 4.1 MİMARİ DÜŞÜNCEYE LİDERLİK ETMEK, BİLGİYİ ÜRETMEK, PAYLAŞMAK, YAYILMASINI SAĞLAMAK. 

 

BİLGİ

FAALİYETLER

 

 • Ulusal ve uluslararası yayın sayısını ve niteliğini yükseltmek, etkisini güçlendirmek.
 • Akademik etkinlikler ve yayın teşvikleri konusunda öğretim elemanlarını bilgilendirmek.
 • Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılara (konferans, seminer, workshop, atölye çalışması, poster sunumu, yayınlanmamış sözlü bildiri) çalışmaları ile katılan öğretim elemanı sayısını artırmak. 
 • Öğretim üyelerinin yurtdışı çalışma imkânlarının desteklenmesi ve araştırma olanaklarını artırmak.

#ölçüt:akademik yayın sayısı, #ölçüt:bilimsel toplantılara çalışmaları ile katılan öğretim elemanı sayısı, #ölçüt: akademik dönem içinde eğitim/araştırma amaçlı yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanı sayısı, #ölçüt:sponsorluk sayısı, #ölçüt: öğretim elemanı yurt dışı görevlendirme sayısı

 

HEDEF 4.2 BÖLÜM İÇİN YENİ ARAŞTIRMA GİRİŞİMLERİNİ BAŞLATMAK VE ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN KAYNAK YARATMAK.  

 

ARAŞTIRMA

FAALİYETLER

 

 • Disiplinlerarası araştırma projesi geliştirme toplantılarının sıklığının artırılması.
 • Araştırma ve bilimsel çalışmalar için Üniversite içi programlardan faydalanmak ve araştırma fon olanakları geliştirmek. 

#ölçüt:proje destek fonlarının artış miktarı, #ölçüt: değişim programlarına katılan öğretim üye yardımcılarının sayısındaki artış oranı, #ölçüt: düzenlenen proje geliştirme toplantısı sayısı, #ölçüt:tezden üretilen yayın sayısındaki artış oranı, #ölçüt:yıllık biten TÜBİTAK proje sayısı,

 

HEDEF 4.3 BÖLÜMÜN İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARINA YÖNELİK ARAŞTIRMA ODAKLI ETKİNLİKLERİ ARTTIRMAK.

 

ETKİNLİK

FAALİYETLER

 

 • Mezun, öğretim elemanı ve öğrencinin ders dışı aktivitelerle bir araya gelmesini sağlamak.
 • Sektördeki potansiyel stratejik ortaklarla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek.

#ölçüt:üniversite dışındaki ulusal/uluslararası kuruluşlara yapılan proje başvurusu sayısı,#ölçüt:ders dışı aktivite sayısı,  #ölçüt: sektör ortakları ile düzenlenen toplantı/çalıştay sayısı

 

HEDEF 4.4 AKADEMİK KADRONUN YEREL, BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE ÖDÜLLÜ YARIŞMALARDA, UYGULAMA PROJESİ VE DANIŞMANLIKLARDA YER ALMA SIKLIĞINI ARTTIRMAK.

 

TASARIM

FAALİYETLER

 

 • Ulusal/ uluslararası kurumlar tarafından düzenlenen yarışmalarda ödül kazanan ve uygulama projesi gerçekleştiren öğretim üye ve yardımcılarının başarılarının duyurulması.
 • Öğretim üye ve yardımcılarının ulusal /uluslararası yarışma jürilerinde yer alması 

#ölçüt:proje yarışmalarında kazanılan ödül sayısı, #ölçüt: aylık bölüm bültenleri hazırlanması, #ölçüt: ulusal /uluslararası yarışma jürilerinde yer alan öğretim elemanı sayısı

 

HEDEF 4.5 ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ OLANAKLARINI SAĞLAMAK.

 

İŞBİRLİĞİ

FAALİYETLER 

 

 • Araştırma projelerinde ve ortak proje girişimlerinde İŞ BİRLİĞİNE olanak sağlayan disiplinlerarası çalışma ortamlarını desteklemek.
 • Mimarlık araştırmalarında piyasanın beklentilerine yönelik paydaş analizleri yapmak.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi’nin diğer bölümleriyle ve ulusal /uluslararası düzeyde başka okullarla disiplinlerarası ortak araştırma projeleri başlatmak.

#ölçüt:Öğretim üye ve yardımcılarının mimarlık temel alanına yönelik kongre ve sempozyumlarda düzenleme kurulu üyelik sayısı, #ölçüt:Öğretim üye ve yardımcılarının farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokol sayısı, #ölçüt:aksiyon planının uygulanma yüzdesi, #ölçüt: disiplinlerarası ortak araştırma projesi sayısı

 

AMAÇ 5. MİMARLIK ARAŞTIRMALARINDA TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI

HEDEF 5.1 TEKNOLOJİK ALT YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ.

 

TEKNOLOJİ

FAALİYETLER

 

·      Bölümün işbirliği içinde olduğu sektör ortaklarından araştırmalar için teknoloji desteği sağlanması. 

 • Sahip olunan bilgisayar laboratuvarının altyapısının iyileştirilmesi ve yeni donanımların/yazılımların eklenmesi.

#ölçüt:teknoloji desteği alan proje sayısı, #ölçüt: yeni donanım ve yazılım sayısı

 

HEDEF 5.2 TEKNOLOJİNİN ARAŞTIRMALARDA ETKİN KULLANIMI

 

ÜRETİM

FAALİYETLER

·      Mimarlıkta yeni dijital teknolojilerin geliştirilmesini sağlayan disiplinlearası projeler üretmek. 

·      Üç boyutlu baskı teknolojisinin mimarlık araştırmalarında kullanımı

#ölçüt: dijital teknolojileri kullanan araştırma projesi sayısı   , #ölçüt:3B baskı kullanılan araştırma sayısı

 

SÜREÇ VE DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ODAĞI / PROCESS AND SUPPORT SYSTEM DEVELOPMENT FOCUS

AMAÇ 6. ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINI DESTEKLEYEN ORTAMLAR SAĞLAMAK

HEDEF 6.1. ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLER İÇİN ÇALIŞILABİLİR VE KONFORLU MEKANLAR OLUŞTURMAK 

 

MEKAN

STRATEJİLER:

 

 • Çizim, maket, bilgisayar kullanımı, araştırma faaliyetleri için elverişli ve teknolojik donanımlara sahip stüdyo, sınıf ve çalışma alanlarını arttırmak
 • Öğrencilerin ortaya çıkardıkları maket, çizim vb. ürünleri kapalı olarak saklayabilecekleri dolap, raf gibi depolama alanları oluşturmak
 • Akademisyen ve öğrencilerin ürünlerini saklayabilecekleri (ders, ödev, proje, vb. gibi) ve gerekirse arşiv olarak kullanılabilecek bir dijital ortam oluşturmak 
 • Akademik personelin çalışma alanlarını rahatlatmak ve her öğretim elemanı için çalışabilecekleri özel alanlar yaratmak 

#ölçüt:teknolojik donanımlı çalışma alanı sayısı, #ölçüt: öğrenci başına depolama alanı artış oranı (yıllık), #ölçüt: dijital arşivin kullanıma başlaması

 

HEDEF 6.2. ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİN VERİMİNİ ARTTIRMAK İÇİN İŞLEYİŞE YÖNELİK İYİLEŞTİRMELER YAPMAK 

 

İŞLEYİŞ

STRATEJİLER:

 

 • Öğrenciler için etkili destek kaynakları oluşturmak ve süreçlerin işlerliğini basitleştirmek.
 • İdari ve akademik işleyişi akademik personele tanımlı, net biçimde aktarmak ve adil, eşitlikçi bir iş dağılımı gerçekleştirmek

#ölçüt: akademik personel memnuniyet oranı, #ölçüt: öğrenci memnuniyet oranı, #ölçüt: iş dağılım tablolarının her dönem yenilenmesi ve analizi

 

AMAÇ 7. BÖLÜM YÖNETSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

HEDEF 7.1. BÖLÜMÜN KURUMSAL KİMLİĞİNİ KORUMAK VE TÜM ETKİNLİKLERİ BU KİMLİK ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRMEK 

 

KİMLİK

STRATEJİLER:

 

 • Akademik ve idari personelin kurumsal aidiyet ve sahiplenme bilincini arttırmak
 • Bölümün yönetim-işleyiş sürecine yönelik dijital bir arşiv oluşturmak

#ölçüt: dijital arşive eklenen yönetim süreci sayısındaki artış ve güncelleme, #ölçüt: Mimarlık Bölümü yıllığının hazırlanıp, basımının gerçekleşmesi 

 

HEDEF 7.2. BÖLÜM’ÜN GÖRÜNÜRLÜK/TANINIRLIĞINI ARTIRMAK 

 

TANINIRLIK

STRATEJİLER:

 

 • Akademisyen ve öğrencilerin başarılarını çeşitli ortamlarda duyurmak 
 • Medyada (yazılı, görsel, sosyal), bölüm faaliyetlerinin daha fazla yer almasını sağlamak
 • Akademisyen ve öğrencilere ulusal/uluslararası kurumlar tarafından düzenlenen yarışmalar konusunda bilgilendirme yapmak

#ölçüt: yazılı/görselmedyada yer alan bölüm faaliyetlerinin yıllık sayısı,#ölçüt:sosyal medyada yer alan bölüm faaliyetlerinin yıllık sayısı#ölçüt:akademisyen ve öğrencilere ulusal/uluslararası kurumlar tarafından düzenlenen yarışmalar konusunda yapılan bilgilendirme sayısı