Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
 
MİMARLIK TARİHİ ANABİLİM DALI 
 
 
Mimarlık üretiminin tasarımsal ve/veya teknik bir beceri olmanın ötesinde, tarihsel ve toplumsal bir pratik tanımlıyor oluşu nedeniyle mimarlık tarihi, meslek eğitiminin en önemli bileşenlerinden birisi olagelmiştir. Günümüzde tarihsellik, belki her zamankinden de çok, mimarlık üzerinde düşünmenin başlıca aracı olarak durmakta, mimarlık tarihi dersleri ise mimarlık öğrencileri için mesleğin gelişimini tanımak, kuramsal birikiminden haberdar olmak ve eleştirel bir perspektif geliştirmek için yaşamsal bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, YTÜ Mimarlık Tarihi Anabilim ders programlarının bütününde, mimarlık ürünlerinin olduğu kadar bu üretime yön veren söylemsel ve kuramsal mimarlık bilgisi ile mimarlık dünyasının karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunduğu politik, sanatsal, ekonomik ve teknolojik koşulların değişimine ait bir tarihsel bilincin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Anabilim dalı, mimarlık lisans programında dört temel/zorunlu ders ile yer almakta, bu derslerde mimarlığın tarihsel birikimi, ilk çağlardan günümüze ulaşan kronolojik bir anlatı ile sunulmaktadır. Farklı dönem ve coğrafyalara ait öne çıkan yapı örneklerinin, yazılı mimarlık metinlerinin ve mimarların tanıtılıp tartışıldığı bu temel dersler, ayrıca her biri farklı dönem, coğrafya ve yapı türlerine ait  çeşitli mimari sorunsalları konu alan on iki seçimlik ders ile desteklenmektedir.
 
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, 1973 yılında Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü bünyesinde kurulmuş olan Rölöve-Restorasyon Lisansüstü Programı kapsamında 1997 yılına dek mimarlık dersleri vermişlerdir. 1998 yılında oluşan talep üzerine Mimarlık Tarihi ve Kuramı Lisansüstü Programı kurulmuş, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyeleri bu programda mimarlık dersleri vermeye başlamışlardır. Lisans öğreniminden doktora düzeyine kadar bütünsel bir kurgu içerisinde Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında Mimarlık Bölümü programına katkıda bulunan Anabilim Dalı’nca yürütülen lisansüstü uzmanlık derslerinde, geçmiş dönemlere ilişkin tarihsel /eleştirel okumaların paralelinde mimarlığının güncel sorunsallarına ait yeni araştırmalar ve bakış açılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Mimarlık Tarihi Anabilim dalı kadrosu, uzmanlıkları mimarlık tarihinin farklı dönem ve alanlarını kapsayan dört professor, üç yardımcı doçent ve dört araştırma görevlisinden oluşmaktadır.