Bina Bilgisi Anabilim Dalı
 
BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 

Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Mimarlık Bölümü’nün hedeflerini devam ettirmektedir. Evrensel düzeyde, araştırma yoluyla birim üretmekte ve uygulamakta, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koymakta, ütopya üretebilmekte ve yaşama geçirmektedir. 2019 yılı itibariyle altı profesör, on üç doçent, beş doktora öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve on beş araştırma görevlisi ile altı zorunlu mesleki ders, yedi zorunlu mimari tasarım projesi ve yirmi üç seçmeli dersi yürütmektedir.

 

Bina Bilgisi Anabilim Dalı öğretim kadrosu, Mimari Tasarım, Bina Araştırma Planlama ve Bilgisayar Ortamında Mimarlık olmak üzere üç uzmanlık alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

 

Mimari Tasarım yüksek lisans ve doktora programının amacı mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım arasındaki disiplinler arası ilişkiyi araştırmak ve irdelemek ve mimari tasarımda çağdaş kuram ve yaklaşımları, kent ve kentsel mekan bağlamında araştırmak, irdelemek ve yorumlamak, akademik platformda kullanabilme yetisinin kazandırılmasıdır. Mimari Tasarım yüksek lisans programında dört zorunlu ve on seçmeli ders bulunmaktadır. Mimari Tasarım doktora programında beş zorunlu ve altı seçmeli ders bulunmaktadır.

 

Bina Araştırma ve Planlama yüksek lisans ve doktora programının temel ilgi alanı, özellikle karmaşık fonksiyonlu yapı tiplerinin planlama, programlama, tasarlama, uygulama ve işletme konularını irdelemek         ve bu aşamaların kriterlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Öte yandan içinde bulunduğumuz yüzyılın yapı üretim alanına açtığı bir yeni kanal da yapılı çevrenin sürdürülebilirlik bağlamında yeniden ele alınmasıdır. Program genel anlamda öğrencinin yapı tiplerinde ve sürdürülebilirlik alanında yoğunlaşması ve uzmanlaşmasını sağlar. Bina Araştırma ve Planlama yüksek lisans programında beş zorunlu ve altı seçmeli ders bulunmaktadır. Bina Araştırma ve Planlama doktora programında iki zorunlu ve beş seçmeli ders bulunmaktadır.

 

Bilgisayar Ortamında Mimarlık yüksek lisans ve doktora programının amacı mimari tasarım ile bilgisayar teknolojileri arasındaki disiplinler arası platformu araştırmaktır. Sanat ve mimarlığın, elektronik medyanın zenginleştirilmesine, bilgi erişimine ve yaratıcılığa olan katkıları programın başlıca araştırma alanını oluşturur. Bilgisayar Ortamında Mimarlık yüksek lisans programında iki zorunlu ve altı seçmeli ders bulunmaktadır. Bilgisayar Ortamında Mimarlık doktora programında iki zorunlu ve üç seçmeli ders bulunmaktadır.

 

Eğitim-öğretimin yanı sıra Bina Bilgisi anabilim dalı öğretim üyelerinin alan indeksli makale, uluslararası bildiri, ulusal bildiri ve kitap bölümü olmak üzere çok sayıda yayını ve ulusal uluslararası üyelikleri, kamu ve özel kurumlarda proje danışmanlıkları vardır. Bina Bilgisi Anabilim Dalına bağlı bir adet maket atölyesi, dört adet yüksek lisans dersliği ve bir adet bilgisayar ortamında araştırma-tasarım laboratuvarı bulunmaktadır.